مشاوره و نظارت بهسازی خاک در سایت پروژه پالایشگاه نفت سنگین قشم

مشاوره و نظارت بهسازی خاک در سایت پروژه پالایشگاه قشم

مشاوره و نظارت بهسازی خاک در پروژه استحصال اتان - مهر

پروژه برج های تجارت جهانی قصرالدشت شیراز

پروژه مجتمع اداری - تجاری سپهر فارس - شیراز

پروژه مجتمع تجاری - اداری اطلس نیاوران - تهران

پروژه مجتمع تجاری - تفریحی مشیر - شیراز

پروژه مجتمع تجاری - اداری شهید خدامی - تهران

پروژه مجتمع تجاری و تفریحی خلیج فارس شیراز

پروژه مجموعه تجاری، اداری، تفریحی و درمانی یاس باغ آسمان تهران